Bezmaksas piegāde Latvija, Lietuva, Igaunija
0
Nosacījumos izmantojamie termini
 
Pārdevējs – kompānija RAGOSA. Vienotais reģistrācijas numurs 40003408993, juridiskā adrese: Rīga, Ģertrūdes ielā 20 - 9, LV–1011, faktiskā adrese: Rīga, Ģertrūdes iela 20 - 9, LV–1011, tālrunis +371 26327407, elektroniskais pasts [email protected].
 
Patērētājs – fiziskā vai juridiskā persona, kas pauž ieinteresētību veikt Produkta pirkumu vai izmantot preci, pakalpojumus kādā nolūkā, kas nav saistīta ar tā vai tās ekonomisko vai profesionālo darbību.
 
Pircējs – persona, kas veic preču pirkumu Pārdevēja interneta veikalā. Pircējs var būt gan par Patērētāju, gan arī nebūt par Patērētāju.
 
Produkts – jebkura prece, kuru piedāvā Patērētājam šajā tīmekļa vietnē.
 
Patērētājs – persona, kura savas ekonomiskās vai profesionālās darbības ietvaros ražo vai atjauno pārdošanai paredzētas preces vai identificē sevi ar izgatavotāju, norādot (marķējot) uz precēm vai tās iepakojumiem, vai preču tehniskajā dokumentācijā vārdu (firmas nosaukumu), uzvārdu, prečzīmi vai citu atšķirošo zīmi.
 
Likumdošana – 2014. gada 20. maija Ministru kabineta lēmums Nr. 20 (255) „Noteikumi par distances līgumu”, Likums par patērētāju tiesību aizsardzību, Civiltiesības, Komerctiesības un citi saistītie tiesiskie akti.
 
Garantija – izgatavotāja vai tirgotāja solījums izmaksāt vienu vai otru līdzekļu summu, kas bija samaksāta par preces vai izstrādājumiem, lai apmainītu preces vai izstrādājumus pret atbilstošiem precēm un izstrādājumiem, jebkuras preču vai izstrādājumu neatbilstības bezmaksas novēršanas nolūkā vai, lai sniegtu citus problēmas atrisināšanas variantus, ja preces vai izstrādājumi neatbilst raksturojumiem, kas ir paredzēti reklāmā.
 
Preces lietošanas nosacījumi – Ražotāja instrukcijas, kurām atbilstoši preces saglabā savas ekspluatācijas raksturojumus un adekvāto kvalitāti, un neapdraud Patērētāja īpašumu, veselību, dzīvi un apkārtējo vidi.
 
Interneta tīmekļa vietne – Pārdevēja tīmekļa vietne www.orangeshop.lv.
 
Cenas – preču, kas ir norādītas Interneta tīmekļa vietnē, galīgās cenas (iekļaujot nodokļus un nodevas), par kurām Pārdevējs pārdod preces ar šīs vietnes starpniecību. Cenā nav neiekļauta preces piegādes vērtība.
 
Puses – Pārdevējs un Pircēja.
 
Vispārīgie noteikumi – šie nosacījumi (Vietnes Vispārīgie noteikumi un nosacījumi).
 
1. Vispārīgie noteikumi
1.1. Šie Nosacījumi nosaka tiesiskās attiecības starp Pircēju un Pārdevēju.
1.2. Pirms tīmekļa vietnes izmantošanas, uzmanīgi iepazīstieties ar šiem Lietošanas nosacījumiem.
1.3. Lietojot interneta tīmekļa vietni, Lietotājs piekrīt ievērot Nosacījumus.
1.4. Pārdevējs var daļēji vai pilnīgi dzēst, izmainīt, atjaunināt informāciju vietnē, iepriekšēji nepaziņot par to.
1.5. Preces, par kurām ir runa, attēli un apraksts var nedaudz atšķirties no piedāvājamā Produkta.
 
2. Atteikuma tiesības izmantošana
2.1. Patērētājs var izmantot atteikuma tiesības un vienpusējā kārtībā atgriezt preci 14 (četrpadsmit) dienu laikā, no savas puses sedzot visus izdevumus par piegādi.
2.2. Atteikuma tiesības realizēšanas galīgais termiņš tiek aprēķināts kopš preces saņemšanas datuma; kad prece tiek pasūtīta, tad kopš pēdējās preces saņemšanas datuma – ja pasūtījums satur dažas preces; kopš pēdējās preču partijas saņemšanas datuma – ja piegādei ir jābūt veiktai pa partijām vai daļām.
2.3. Līdzekļu atmaksas tiesības izmantošana nozīmē paziņojumu par atteikšanos no preces, no Patērētāja puses un tās nosūtīšanu Pārdevējam.
2.4. Paziņojumu par atteikumu var lietot Patērētājs, izmantojot atteikuma vai jebkura cita paziņojuma par atteikumu formu (brīvā veidā), kurā Patērētām ir pienākums norādīt:
 
Adresāts (Pārdevēja vārdu, faktisko adresi, tālruņa numuru, elektroniskā pasta adresi)
„Es paziņoju, ka gribu attiekties no preces pirkšanas”
Pasūtījuma datums/saņemšanas datums
Patērētāja vārds un uzvārds
Patērētāja adrese
Patērētāja paraksts (tikai, ja šī forma tiek nosūtīta uz papīra)
Datums
 
3. Preces atgriešana
3.1. Atgrieztām precēm ir jābūt piegādātām Pārdevējam pēc adreses: Rīga, Ģertrūdes ielā 20 - 9, LV–1011 oriģinālajā komplektācijā.
3.2. Izmantojot atteikuma tiesības, Patērētājs var atgriezt preci Pārdevējam bez iepakojuma, ja Patērētājam nebija iespējas paskatīties uz Produktu, neatsedzot iepakojumu vai nebija iespējas saglabāt preču iepakojumu, piemēram, iepakojuma izmēru dēļ, jo tas nav Produkta neatņemamā daļa.
3.3. Atteikuma forma vai atgriešanas tiesību izmantošana pārtrauc līguma darbību un atbrīvo Patērētāju no jebkuras līgumsaistības, kas izriet no līguma vai no saistības noslēgt tādu nolīgumu.
3.4. Patērētājs nevar realizēt atteikumu tiesības, ja Produkts bija izgatavots pēc Patērētājā instrukcijas vai Produkts ir precīzi personalizēts, ja prece ir ātrbojīga vai viegli laužas, ja Patērētājs atvēra Produkta iepakojumu un higiēnas vai veselības kaitējuma dēļ preci nevar atgriezt, saistībā ar preces īpašībām, pēc piegādes utt. 
3.5. Nauda tiek atmaksāta Pircējam apmaksas sākotnējā veidā.
 
4. Patērētāja atbildība
4.1. Patērētājs ir atbildīgs par preces vērtības samazināšanu vai tās izmantošanu pretēji apzinīgumam, ja atgriešanas tiesību realizēšanas laikā Produkts tiek izmantots, pārsniedzot noteikumus, kas ir nepieciešami tās raksturlīknes pārbaudei un tās veida atklāšanai.
4.2. Patērētājam ir pienākums ne vēlāk par 14 dienām, pēc rakstiskā atteikuma nosūtīšanas, atgriezt Pārdevējam preci. Pārdevējam ir pienākums ne vēlāk par 14 dienām kopš informācijas (par Patērētāja lēmumu atgriezt preci) saņemšanas brīža, atmaksāt samaksāto summu Patērētājam, iekļaujot pasta izdevumus. Naudas līdzekļi tiek atmaksāti Pircējam apmaksas sākotnējā veidā.
4.3. Patērētājs ir atbildīgs par Produkta kvalitātes uzturēšanu atgriešanas tiesību realizēšanas laikā.
 
5. Garantija
5.1. Patērētājam ir tiesības iesniegt Pārdevējam iesniegumu par preces defektiem divu gadu laikā kopš pirkšanas datuma. Patērētājs iesniedz iesniegumu par preces defektiem divu mēnešu laikā kopš tās atklāšanas dienas. Pat pirkšanas datumu tiek uzskaitīts datums, kad Pārdevējs nodeva, un Pircējs pieņēma atbilstošo preci.
5.2. Ja Ražotājs vai Pārdevējs sniedz preces Garantiju, tad pēc termiņa izbeigšanas, kas ir norādīts 1. punktā, Patērētājam ir tiesības visa atlikušā garantijas termiņa laikā iesniegt iesniegumu par garantijas apkalpošanu atbilstoši garantijas dokumentā norādītajiem noteikumiem.
5.3. Iesniedzot Ražotājam vai Pārdevējam iesniegumu par preces defektiem, Patērētājs iesniegumam pievieno dokumenta, kas apstiprina darījumu, kopiju.
5.4. Ja Patērētāja iesniegums tiks izskatīts 7 dienu laikā kopš saņemšanas brīža, tad atbilde tiks nosūtīta uz adresi, kas ir norādīts iesniegumā. Ja iesniegums tiek novērtēts kā nepamatots, un Patērētājs nepiekrīt šim lēmumam, viņam ir tiesības izmantot tiesības, kuras ir paredzētas citos normatīvajos aktos.
 
6. Piegāde
6.1. Piegāde Rīgā no 3 līdz 5 € (ir atkarīga no piegādes zonas).
6.2. Piegāde aiz Rīgas robežām no 5 līdz 20 € (ir atkarīga no piegādes zonas).
6.3. Piegāde citās valstīs sastāda no 10 līdz 200 € (ir atkarīga valsts un svara).
6.4. Piegāde tiek veikta 2-7 dienu laikā, atkarībā no piegādes valsts un svara).
6.5. Ja nav iespējams sazināties ar saņēmēju, un viņa nav mājās, tad paka tiek atgriezta uz bāzi un atkārtoti tiek nosūtīta pēc norādītas adreses citā laikā (var būt piemērota papildus maksa par atkārtotu piegādi).
6.6. Mēs paziņosim adresātam par piegādes statusu.
6.7. Lai organizētu ekspresa piegādi, sazinieties ar mums pa tālruni. Pasūtījumi, kuri tika saņemti ārpus mūsu darba dienas, tiks apstrādāti nākamajā darba dienā no rīta. 
 
7. Apmaksa
7.1. Produkta apmaksa ir iespējama ar vienu no sekojošiem apmaksas paņēmieniem:
7.2. Apmaksa tiek veikta ar maksas kartes Visa vai MasterCard palīdzību, vai ar Paypal sistēmas starpniecību.
 
8. Strīdu atrisināšana
8.1. Tiesiskās attiecības, kuras izriet no šiem Nosacījumiem, regulē Latvijas Republikas likumi.