0

 

WWW.ORANGESHOP.LV

Vispārējie noteikumi

Noteikumos lietotie termini

Pārdevējs — sabiedrība ar ierobežotu atbildību RAGOSA vienotais reģistrācijas numurs 40003408993, juridiskā adrese Rīga, Ģertrūdes iela 20 - 9, LV-1011, faktiskā  adrese Rīga, Ģertrūdes iela 20 - 9, LV-1011, tālrunis +371 67073058, e-pasts [email protected]

Patērētājs — fiziskā vai juridiskā persona, kas izsaka vēlēšanos iegādāties, iegādājas vai varētu iegādāties preci vai izmantot pakalpojumu nolūkam, kurš nav tieši saistīts ar tās uzņēmējdarbību;

Pircējs— persona, kura veic preču iegādi pārdevēja Interneta veikalā. Pircējs var būt gan Patērētājs, gan persona, kura nav Patērētājs;

Prece — jebkura lieta, kuru pārdevējs piedāvā vai pārdod patērētājam caur šo interneta vietni;

Ražotājs — persona, kas savas saimnieciskās vai profesionālās darbības ietvaros izgatavo vai atjauno preci pārdošanai vai uzrāda sevi kā ražotāju, norādot (marķējot) uz preces vai tās iesaiņojuma vai preces tehniskajā pasē savu nosaukumu (firmu), vārdu, uzvārdu, preču zīmi vai citu atšķirības zīmi;

Normatīvie akti - Ministru kabineta 2014. gada 20. maija noteikumi Nr. 255 „Noteikumi par distances līgumu”, Patērētāju tiesību aizsardzības likumsCivillikumsKomerclikums un citi saistošie normatīvie akti.

Garantija – ražotāja, pārdevēja vai pakalpojuma sniedzēja apliecinājums, ka prece vai pakalpojums, vai to sastāvdaļa noteiktu laiku saglabās lietošanas īpašības, drošumu un izpildījumu un ražotājs, pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs uzņemas papildu saistības, kas nav paredzētas šajā likumā un citos normatīvajos aktos;

Lietošanas noteikumi — ražotāja vai pārdevēja norādījumi, kurus ievērojot prece saglabā lietošanas (izmantošanas) īpašības un pienācīgu kvalitāti, kā arī nerada apdraudējumu patērētāja mantai, veselībai, dzīvībai vai videi;

Cenas – Interneta vietnē norādītās preces galīgā cena, ieskaitot nodokļus un nodevas, par kādu Pārdevējs pārdod preces caur šo interneta vietni. Cenā nav ietverta maksa par preces piegādi;

Interneta vietne – Pārdevēja interneta vietne www.orangeshop.lv;

Puses – Pārdevējs un Pircējs.

 

Vispārīgie noteikumi

 1. Šie noteikumi nosaka tiesiskās attiecības starp Pircēju un Pārdevēju.
 2. Pirms uzsākt Interneta vietnes lietošanu, lūdzam rūpīgi iepazīties ar šiem Interneta vietnes lietošanas noteikumiem.
 3. Uzsākot Interneta vietnes lietošanu, Lietotājs piekrīt ievērot šos Noteikumus.
 4. Pārdevējs var daļēji vai pilnībā dzēst, mainīt, papildināt informāciju Interneta vietnē bez iepriekšējas brīdināšanas.
 5. Apskatāmo preču attēli un apraksts var nedaudz atšķirties no piedāvātās preces.  

 

Atteikuma tiesību izmantošana

 1. Patērētājs var izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atteikties no preces 14 (četrpadsmit) dienu laikā, sedzot izmaksas, saskaņā ar normatīvajiem aktiem.
 2. Atteikuma tiesību izmantošanas termiņu skaita no preces piegādes dienas - ja pasūtīta prece, no pēdējās preces piegādes dienas - ja pasūtījumā iekļautas vairākas preces, no pēdējās preces partijas vai daļas piegādes dienas - ja piegāde veicama pa partijām vai daļām.

2.3. Atteikuma tiesību izmantošana nozīmē Pircēja paziņošanu par atteikšanos no preces un iesniegšanu jeb nosūtīšanu Pārdevējam.

2.4. Atteikšanās paziņošanai Patērētājs var izmantot Pārdevēja nodrošinātu Atteikuma veidlapu vai citu brīvā formā iesniegtu vai izteiktu paziņojumu par atteikumu, kurā Patērētājs obligāti norāda: 

 • Adresātu (pārdevēja nosaukums, faktiskā adrese, tālruņa numurs, e-pasta adresi)
 • Es paziņoju, ka es vēlos atteikties no šādas preces iegādi
 • Pasūtīšanas datums/saņemšanas datums
 • Patērētāja vārds un uzvārds
 • Patērētāja adrese
 • Patērētāja paraksts (tikai tad, ja šo veidlapu nosūta uz papīra)
 • Datums

2.5. Atdodamā prece Patērētājam jānogādā Rīga, Ģertrūdes iela 20 - 9, LV-1011, un tai ir jābūt pilnā komplektācijā.

2.6. Izmantojot atteikuma tiesības, patērētājs drīkst atgriezt preci pārdevējam bez iepakojuma, ja patērētājam nav bijis iespējams aplūkot preci bez iepakojuma atvēršanas, kā arī nav bijis iespējams saglabāt preces iepakojumu, piemēram, iepakojuma izmēra dēļ, jo tas nav uzskatāms par preces neatņemamu sastāvdaļu.

2.7. Atteikuma veidlapas vai paziņojuma par atteikuma tiesību izmantošanu nosūtīšana termiņā izbeidz līgumu un atbrīvo patērētāju no jebkurām līgumsaistībām, kas izriet no līguma, vai no saistībām noslēgt šādus līgumu, ja piedāvājumu izteicis patērētājs.

 

Patērētāja atbildība

3.1. Patērētājs ir atbildīgs par preces vērtības samazināšanos vai tās izmantošanu pretēji labai ticībai, ja prece atteikuma tiesību izmantošanas laikā lietota, pārsniedzot tās īpašību un veida noskaidrošanai un pārbaudei nepieciešamās robežas.

3.2. Patērētājs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja prece tiek izgatavota pēc patērētāja norādījumiem vai prece ir nepārprotami personalizēta, ja prece ātri bojājas vai tai drīz beidzas derīguma termiņš, ja patērētājs ir atvēris iepakojumu precei, kuru veselības un higiēnas apsvērumu dēļ nevar atdot atpakaļ, prece tās īpašību dēļ pēc piegādes ir neatgriezeniski sajaukusies ar citām lietām utt.

3.3. Patērētāja pienākums ir ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc rakstveida atteikuma nosūtīšanas atdot preci vai lietu pārdevējam vai pakalpojuma sniedzējam. Pārdevēja vai pakalpojuma sniedzēja pienākums ir ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad saņēmis informāciju par patērētāja lēmumu atkāpties no līguma, atmaksāt patērētājam viņa samaksāto naudas summu, tajā skaitā patērētāja samaksātos piegādes izdevumus.

3.4. Patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā. Līdz ar to, ievērojot atteikuma tiesību būtību – dot iespēju patērētājam izvērtēt no līguma izrietošās saistības, tai skaitā salīdzināt piedāvājuma kvalitāti un cenu ar citiem piedāvājumiem, atteikuma tiesību realizēšanas termiņā patērētājam ir jālieto prece kā krietnam un rūpīgam saimniekam.

 

Garantija

4.1. Patērētājs ir tiesīgs pieteikt prasījumu pārdevējam par preces neatbilstību divu gadu laikā no preces iegādes dienas. Patērētājs iesniedz prasījuma pieteikumu pārdevējam divu mēnešu laikā no dienas, kad atklājis preces trūkumi. Par preces iegādes dienu uzskatāma diena, kad pārdevējs nodevis un patērētājs pieņēmis attiecīgo preci.

4.2. Ja ražotājs vai pārdevējs precei ir devis garantiju, pēc 4.1.punktā minētā termiņa beigām patērētājs ir tiesīgs pieteikt prasījumu visā atlikušajā garantijas termiņa laikā saskaņā ar garantijas dokumentā norādītajiem nosacījumiem. Patērētāja pieteikto prasījumu izskata atbilstoši garantijas dokumentā norādītajiem nosacījumiem.

4.3. Piesakot ražotājam vai Pārdevējam prasījumu par preces trūkumiem, Patērētājs Prasījuma pieteikumam pievieno darījumu apliecinoša dokumenta kopiju.

Patērētāja prasījums tiks izskatīts 7 darba dienu laikā no prasījuma saņemšanas dienas, atbildi nosūtot uz prasījumā norādīto saziņas adresi. Ja prasījums tiks atzīts par nepamatotu un Pircējs tam nepiekrīt, viņam ir tiesības īstenot citas normatīvajos aktos noteiktās tiesības.

 

Piegādes kārtība

5.    Preču piegāde
5.1. Pircējs, iegādājoties preces interneta veikalā Magnolica-shop.com, var izvēlēties preču piegādes veidu: preču piegādes pakalpojumu.
5.2. Preču piegādes pakalpojums:
5.2.1. Pircējs, izvēlējies preču piegādes pakalpojumu, apņemas sniegt precīzu piegādes adresi;
5.2.2. Pircējs apņemas saņemt preces pats personīgi. Tajos gadījumos, kad viņš pats to personīgi nevar izdarīt, bet preces piegādātas norādītajā adresē, balstoties uz Pircēja pieteikuma informāciju, Pircējam nav tiesības celt pret Pārdevēju pretenzijas dēļ preču piegādes nevēlamai personai.
5.2.3. preces var piegādāt pats Pārdevējs vai viņa pilnvarots pārstāvis;
5.2.4. maksa par piegādes pakalpojumiem ir atkarīga no piegādes adreses, preču svara un izmēra;
5.2.5. piegādes maksu pārdevējam ir tiesības mainīt.
5.3. Piegādes termiņi norādīti pie preču aprakstiem. Tie ir iepriekš noteikti un var tikt mainīti. Pārdevējs apņemas darīt visu iespējamo, lai iegādātā prece tiktu piegādāta pēc iespējas ātrāk.
5.4. Saņemot sūtījumu, Pircējam kopā ar Pārdevēju vai viņa pilnvarotu personu ir jāpārbauda sūtījuma un preces (-ču) stāvokli, jāparaksta rēķins, pavadzīme vai cits sūtījuma, pakalpojumu dokuments. Pircējam, parakstot rēķinu, pavadzīmi vai citu sūtījuma, pakalpojuma dokumentu ir jāapstiprina, ka sūtījums ir saņemts labā stāvoklī, bez ārējiem defektiem (tādiem, kurus var redzēt apskatot preci no ārienes, kuru izraisītāji varētu būt kas cits, ne ražošanas process).
5.5. Ievērojot, ka sūtījuma iepakojums ir bojāts (saburzīts, slapjš vai savādākā veidā ārēji sabojāts), prece (-ces) ir bojāta (-as) vai prece (-es) ir nepareizas komplektācijas, Pircējam tas ir jāatzīmē rēķinā, pavadzīme vai citā sūtījuma dokumentā. Pārdevēja vai viņa norīkota pārstāvja klātbūtnē Pircējam jāuzraksta brīvas formas sūtījuma (vai) preces (-ču) bojājuma (negadījuma) akts. Pircējam, šo darbību neizdarot, Pārdevējs Pircēja priekšā ir atbrīvots no atbildības par preces (-ču) bojājumu, ja vien šo bojājumu pamats nav ražošanas process vai preču komplektācijas kļūda, kuru nevar pamanīt aplūkojot sūtījuma preces no ārienes.

Apmaksa

Preces apmaksa ir iespējama vienā no šādiem veidiem:

veicot bezskaidras naudas pārskaitījumu ar Visa vai MasterCard maksājumu karti;

veicot bezskaidras naudas pārskaitījumu caur PayPal sistēmu;

veicot bezskaidras naudas pārskaitījumu uz pārdevēja kontu.

Strīdu risināšana

No šiem Noteikumiem izrietošajām tiesiskajām attiecībām piemērojami Latvijas Republikas normatīvi akti.